Telefon: +36 (70) 408 6040   •   E-mail:

Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Partnerünk!

 

Bizonyára Ön is értesült róla, hogy 2018. május 25-én lépett hatályba az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, mely a természetes személyek adatainak kezeléséről és védelméről szól (a továbbiakban: „Rendelet”, vagy „GDPR”).

A GDPR célja, hogy egységesítse az eltérő tagállami adatvédelmi szabályozásokat Európában, általánosan, minden ipari- és szolgáltatási szektorban. 

A Rendelet biztosítja az adatkezeléssel érintettek jogainak magas szintű és hatékony védelmét, valamint az adatkezelők és adatfeldolgozók megfelelő és átlátható működését.

A Solvit Solution Zrt. eddig is a mindenkori jogszabályoknak megfelelve, a legnagyobb gondossággal kezelte és őrizte az Ön azon személyes adatait, amelyek kezeléséhez Ön hozzájárult.

Társaságunk partnereivel, ügyfeleivel a kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat kialakítására törekszik, és kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályoknak való mindenkori megfelelésre, ezért még átláthatóbbá teszi az ügyféladatok kezelését, illetve a Rendeletnek megfelelően átalakította Adatkezelési Szabályzatát.

Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy ezek a módosítások partnereinkre semmilyen további kötelezettséget nem terhelnek, őket hátrányosan nem érintik.

 

 

Dear Partner,

 

As you surely know, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data has entered into force on 25 May, 2018 (hereinafter referred to as the Regulation or GDPR) (General Data Protection Regulation).

The objective of GDPR is to consolidate the different data protection regulations of the Member States in Europe in general, in every industrial and service sector. 

The Regulation provides the high-level and effective protection of rights of persons affected by data controlling, and it also ensures the appropriate and transparent operation of data controllers and data processors.

Solvit solution Zrt. has managed and kept your personal data the management of which you had consented to with proper case and in accordance with the relevant legislation.

Our company aims to establish a relationship based on mutual trust with its partners and guests and pays special attention to full compliance with the current legal regulations, thus it makes control of its partners’ data even more transparent. Furthermore, our company has modified its Data Protection Regulations in conformity with GDPR.

 

We regard it as of importance that such modifications do not impose any additional obligations to our partners, and do not have any adverse effects on them.

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató: Solvit Solution Zrt

Rövid összefoglaló:

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelés lényeges kérdéseit az alábbiakban foglaljuk össze röviden. Kérem, hogy a teljes információért szíveskedjen elolvasni a részletes tájékoztatót.

Az adatait a Solvit solution Zrt. kezeli, amennyiben ezzel kapcsolatosan kérdése vagy észrevétele lenne, kérem, hogy a info@solvitzrt.com e-mail címre írjon, illetve a +36 2054444450 telefonszámon keresse munkatársainkat.

Adatokat többféle jogcímen kezelhetünk Önről attól függően, hogy milyen módon került velünk kapcsolatba. Kérem, hogy a konkrét adatkezeléssel kapcsolatosan tekintse meg a konkrét adatkezeléshez kapcsolódó tájékoztatónkat.

Tájékoztatjuk Önt, hogy joga van ahhoz, hogy kérje a személyes adatokhoz hozzáférést (azaz megkérdezheti, hogy milyen adatot kezelünk Önről), valamint kérheti adatainak helyesbítését, meghatározott okokból a törlését, valamint kérheti az adatok kezelésének korlátozását is, valamint az adatok kezelése ellen tiltakozhat is. Kérjük, a fenti esetben kérjük, hogy keresse az adatkezelőt a fenti elérhetőségeken.

Joga van ahhoz, hogy kezelt adatainak hordozhatóságát is kérje.

A fenti jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat, valamint kérheti bíróságtól is a jogai érvényesítését.

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Info tv”) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) (a „GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően történik.

1./ Adatkezelő neve, adatai:

Az adatkezelő neve: Solvit solution Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a „HS”)
Az adatkezelő címe:2230 Gyömrő Szegfű utca 4/a.
Az adatkezelő elérhetősége:

Adószáma:144843372-2-13 
 
Amennyiben az adatai kezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése van, vagy az Önt a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján megillető bármely jogosultságát

Adatkezelési tájékoztató: Solvit solution zrt

szeretné gyakorolni az adatkezelőnél, úgy az alábbi kapcsolattartót keresse: e-mail:info@solvitzrt.com

adatkezeles@hungaroring.hu, telefon +36 205444450

2./ Adatkezelési alapelvek

A cég csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, illetve az érintett kérésére történő törlésig kezeli.

A Solvit solution zrt minden elvárható módon védi a felhasználók személyes adatait. Az adatok megfelelő technikai védettséggel rendelkező számítógépen lesznek tárolva, és az adatok másolhatóság a valamint a külső személyek részére történő hozzáférés tilos. Az adatokhoz csak olyan körben férhetnek hozzá az adatkezelő munkavállalói is, amennyiben az feltétlenül szükséges.

Amennyiben harmadik személynek adatot továbbítunk, arról külön tájékoztatjuk.

3./ Az adatkezelés általános szabályai

Az érintettek kérhetik adataik rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, az ilyen igényt e-mailben kell eljuttatni az info@solvitzrt.com e-mail címre. Az adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 2 napon belül törli az adatokat vagy megteszi a szükséges intézkedést, és nem küld kedvezmény kódot a törlést igényló felhasználó e-mail címére.

Az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátották.

Az adatkezelő az érintettek által önkéntesen megadott adatokat csak a fent leírt céloknak megfelelően kezeli. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tárolja.

Személyes adatai kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelme info@solvitzrt.com  e-mailben az címre kell eljuttatni, amire 30 napon belül választ kap az érintett.

Az érintett jogérvényesítési lehetőségei szerint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha a tiltakozás indokolt, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat,

ogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható

törekszik arra, hogy az adatok pontosak és naprakészek maradjanak.

Adatkezelési tájékoztató: Solvit solution zrt

akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a felhasználó az adatkezelőnek a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az Info tv. 22. § (5) bekezdése alapján, ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Felhasználó fentieken túlmenően jogszabálysértés esetén az autonóm államigazgatási szervhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

Az Info tv. 52. § (1) bekezdése alapján a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a bejelentés alapján lefolytatott vizsgálatról jelentést készíthet, ha az ügyben a Hatóság által hatósági eljárás vagy bírósági eljárás megindítására nem került sor.

Konkrét adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatosan kérem, hogy az adott tevékenységhez kapcsolódó aloldalunkon található tájékoztatót nézze meg.

Gyömrő, 2018. május 25. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Padlóvédelem.hu adatvédelmi rendjéről szóló tájékoztató

1. A www.padlovedelem.hu webáruházban történő regisztrációval kapcsolatos tájékoztató

A személyes adatok kezeléséről, információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a regisztráló Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Padlóvédelem.hu rendelések teljesítésével és a szolgáltatásainak reklámozása céljából kezelje. Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben az adatait szeretné törölni, akkor az adatkezelőhöz el kell jutatnia egy nyilatkozatot a kezdeményezéséről.

2. Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató értesíti a www.padlovedelem.hu webáruház ügyfeleit a személyes adatok kezelésének rendjéről annak érdekében, hogy ügyfeleink megismerjék a Padlóvédelem.hu adatkezelési -feldolgozási eljárását és a személyes adatok törlési lehetőségét.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

A Padlóvédelem.hu kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei bizalmas információit, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt minden esetben bizalmasan kezel, és kizárólag saját munkájához használ fel ügyfelei előzetes jóváhagyása alapján.

Ügyfeleink személyes adataira a webáruházunkban történő vásárlásokhoz azért van szükség, hogy a megrendeléseket pontosan és gyorsan tudjuk teljesíteni. Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Amíg az ügyfél nem vonja vissza a nyilatkozatát addig kezeljük az adatait, de kizárólag csak az online megrendelések azonosíthatósága, és teljesíthetősége érdekében, és természetesen harmadik személynek nem továbbítjuk az adatokat és nem hozzuk nyilvánosságra sem.

Zárt rendszerű számítógépes platformon tároljuk az ügyfelek adatait, betartva az ‘egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során’, Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény rendelkezéseit.

Padlóvédelem.huPadlóvédelem.huPadlóvédelem.huPadlóvédelem.hu